Promocje

 OSTATNI TYDZIEŃ PROMOCJI!!!

REGULAMIN PROMOCJI

AKUMULATORY Z RABATEM 5%

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia promocji "Przy zakupie nowego akumulatora zwróć stary o takiej samej pojemności (Ah) i otrzymaj 5% rabatu na zakup nowego"

 2. Organizatorem promocji jest: Zakład Handlu BIZ Maszyny Części, Paliwa z siedzibą w Kolbuszowej 36-100, przy ul. Wiktora 9, NIP 814-157-75-91

 3. Promocja trwa w okresie od 01.11.2014 do 15.02.2015.

§2 Definicje

 1. Uczestnik- osoba która dokona zakupu akumulatora w podanym wyżej okresie promocyjnym w jednym z podanych punktów organizatora.

 2. Rabat- obiżka ceny od ceny podanje na metce.

 3. Cena detaliczna- cena obowiazująca u Organizatora przed wprowadzeniem okresu promocyjnego.

§3 Zasady i przebieg promocji

 1. Zakupu akumulatorów można dokonywać w punktach organizatora: Sklep 36-100 Kolbuszowa ul. Wiktora 9, Stacja Paliw i Sklep 36-122 Dzikowiec bn., Stacja Paliw i Sklep 36-110 Majdan Królewski ul. Bachnat 1, Sklep 39-100 Ropczyce ul. Przemysłowa 5.

 2. Rabat na zakup nowego akumulatora, przyznawany jest uczestnikom promocji podczas dokonywania zakupu oraz przy jednoczesnym zwrocie starego akumulatora.

 3. Promocja nie obejmuje klientów którzy podczas zakupu nowego akumulatora nie zwracają starego a w zamian za to wpłacają Organizatorowi kaucję.

 4. Udział w promocji jest dobrowolny. W przypadku gdy Uczestnik nie chcę brać udziału w promocji, powinien o tym poinformować Organizatora akcji ustnie w momencie zakupu akumulatora.

 5. Aby wziąć udział w promocji należy spełnić wszystkie zawarte poniżej warunki:

  a) zakupić akumulator w jednym z punktów sprzedaży organizatora o mocy rozruchowej powyżej 30 Ah w okresie od 01.11.2014 do 31.11.2014.

  c) w momencie zakupu zwrócić stary akumulator o takiej samej pojemności lub o wyższej.

 6. Po dopełnieniu wszystkich warunków, uczestnik otrzymuje rabat na zakup nowego akumulatora w wysokości 5% od ceny detalicznej.

 7. Organizator dopuszcza zwrot akumulatora o pojemności mniejszej niż kupowany jednak o nie mniejszej pojemności niż 20 Ah w stosunku do akumulatora kupowanego przez uczestnika promocji.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać pisemnie w punktach sprzedaży organizatora bądź na adres: Zakład Handlu BIZ Maszyny, Części, Paliwa ul. Wiktora 9, 36-100 Kolbuszowa z dopiskiem: "Reklamacja"

 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres osoby zgłaszającej reklamację oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 3. Odpowiedź na reklamacje, w zależności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Organizatora pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 5 postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie organizatora do wglądu dla każdego uczestnika.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Organizator ma prawo do skrócenia lub wydłużenia akcjii promocyjnej.

 

Nasze placówki

Sklep części i maszyn w Kolbuszowej
Sklep części i maszyn w Ropczycach
Stacja paliw Dzikowiec
Stacja paliw Majdan Królewski